تقویم آموزشی سال تحصیلی 96-95

تقویم دانشگاهی نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395

کلیه دانشجویان محترم جهت انتخاب واحد ملزم به رعایت نکات ذیل می باشند:
مورد 1)انتخاب واحد دانشجویان از طریق اینترنت در تاریخ های اعلام شده ذیل الزامی است.
مورد 2)در صورت عدم انتخاب واحد در زمان مقرر به صورت اینترنتی از دانشجو انتخاب واحد به عمل نخواهد آمد.
مورد 3)چنانچه در زمان انتخاب واحد اینترنتی به مشکل آموزشی برخورد نمودید می توانید در ساعت اداری( 30/7 الی 30/14 ) با آموزش دانشکده مربوطه (امور رایانه داخلی 124 و 131) تماس حاصل نمائید.
قابل توجه دانشجویان محترم:
با توجه به ثبت نام دانشجویان جدیدالورود ، تاریخ حذف و اضافه به 10 و 95/07/11 تغییر یافت.

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 96-95
پایان انتخاب واحد:95/06/17 شروع انتخاب واحد: 95/06/10
پایان کلاس ها:95/10/16 شروع کلاس ها:95/06/20
پایان حذف و اضافه:95/07/05 شروع حذف و اضافه:95/07/04
پایان حذف اضطراری:95/09/24 شروع حذف تک درس:95/07/06
پایان امتحانات:95/10/30 شروع امتحانات:95/10/18
تقویم دانشگاهی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395
کلیه دانشجویان محترم جهت انتخاب واحد ملزم به رعایت نکات ذیل می باشند:
مورد 1)انتخاب واحد دانشجویان از طریق اینترنت در تاریخ های اعلام شده ذیل الزامی است.
مورد 2)در صورت عدم انتخاب واحد در زمان مقرر به صورت اینترنتی از دانشجو انتخاب واحد به عمل نخواهد آمد.
مورد 3)چنانچه در زمان انتخاب واحد اینترنتی به مشکل آموزشی برخورد نمودید می توانید در ساعت اداری( 30/7 الی 30/14 ) با آموزش دانشکده مربوطه (داخلی مدیر سیستم:228 و داخلی امور رایانه 124 و 131) تماس حاصل نمائید.
ttt