تشکلهای دانشجویی

تشکلهاي دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد عبارتند از:
بسیج دانشجویی: تشکل بسیج دانشجویی دانشگاه در سال 1368 با نام ایثار جهت برادران دانشجو و در سال 1375 جهت خواهران دانشجو با نام حجاب تاسیس گردید. (فعالیت تشکل‏های دانشجویی زیر نظر مستقیم ریاست دانشگاه می‏باشد)
کوچه گردان عاشق: این تشکل دانشجویی با هدف جمع آوری کمکهای مالی، فرهنگی و ... جهت اهداء به خانواده های نیازمند در سال 1390 تشکیل شده است.

دستور العمل اجرايي آيين نامه تشكلهاي اسلامي دانشگاهيان
                                                                                                                                                 دانلود فایل PDF آیین نامه
مقدمه:
پس از ابلاغ آيين نامه تشكلهاي اسلامي دانشگاهيان مقرر شد دستورالعمل اجرايي آيين نامه مزبور توسط وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي به منظور احصاء مسائل اجرايي براي مدت سه سال به صورت آزمايشي تدوين وابلاغ گردد.
با انقضاء مدت آزمايشي مذكور و در اجراي قسمت (ب) از بند 2 ماده5 آيين نامه تشكلهاي اسلامي دانشگاهيان مصوب جلسه448 مورخ9/6/78 و نيز ماده8 (تكميلي) مصوب جلسه 449 مورخ 6/7/78 و مفاد تكمله وتبصرههاي الحاقي مصوب جلسه 472 مورخ 13/10/1379 و جلسه 493 مورخ 9/11/1380 و جلسه 511 مورخ 8/11/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و به منظور تسهيل و تسريع در انجام وظايف ومسئوليتهاي هيات نظارت دانشگاهها، دستورالعمل اجرايي اين آيين نامه به شرح زير تدوين گرديده است كه براي اجرا ابلاغ ميگردد.
بخش اول : شرح وظايف دبيرخانه هيئت نظارت، نحوه تشكيل جلسات هيئت نظارت و مراحل صدور مجوز فعاليتها
ماده 1 ـ دبيرخانه هيئت نظارت دانشگاه و وظايف آن
1-1- به منظور تسهيل در انجام فعاليتهاي هيئت نظارت دانشگاه در زمينه تماس ومكاتبه با تشكلهاي اسلامي و ساير نهادهاي ذيربط، حفظ و نگهداري اسناد و مدارك، دبيرخانه هيئت نظارت دانشگاه با شرح وظايف زير تشكيل ميگردد.
الف) اعلام دستور كار و دعوت از اعضاء براي شركت در جلسات هيات نظارت دانشگاه ويا واحد دانشگاهي
ب) تشكيل نظام بايگاني ، ثبت ونگهداري اسناد و مكاتبات و طبقه بندي پرونده ها
ج) دريافت درخواست كتبي هيات موسس متقاضي تاسيس تشكل هاي اسلامي وطرح آنها در جلسات رسمي هيات نظارت دانشگاه
د) دريافت درخواست كتبي صدور مجوز فعاليت و طرح آن در جلسات رسمي هيات نظارت دانشگاه
ه) در يافت شكايات مطروحه از سوي اشخاص حقيقي وحقوقي در ارتباط با فعاليتهاي تشكلهاي اسلامي و طرح آنها در جلسات رسمي هيات نظارت دانشگاه
و) ابلاغ تصميم هيات نظارت دانشگاه به صورت مكتوب و با امضاء رياست دانشگاه در مهلت قانوني تعيين شده به تشكل اسلامي
ز) تدوين صورت جلسات و انجام مكاتبات ضروري بنا به دستور رييس هيات نظارت دانشگاه
ك) پيگيري اجراي مصوبات هيات نظارت دانشگاه و اخذ گزارش فعاليتهاي تشكلهاي اسلامي دانشگاهيان
ل) انجام ساير امور محوله
2ـ1ـ رييس دانشگاه يك نفر از كارمندان يا اعضاي هيات علمي دانشگاه را به عنوان مسئول دبير خانه هيات نظارت دانشگاه انتخاب وبه اعضا معرفي مي نمايد.
 ماده 2ـ نحوه تشكيل جلسات هيات نظارت دانشگاه:
1ـ2ـ هيات نظارت دانشگاه جهت رسيدگي به هنگام در خواست كتبي تشكلها و يا صدور مجوز فعاليتهاي مختلف اجتماعي، سياسي، فرهنگي و انجام ديگر وظايف محوله در فواصل زماني معين ويا به طور فوق العاده تشكيل جلسه ميدهد.
تبصره : رييس دانشگاه يا دو سوم اعضاي هيئت نظارت ميتوانند درخواست تشكيل جلسه فوقالعاده نمايند و رييس هيئت موظف به دعوت از اعضا براي تشكيل جلسه فوق العاده ميباشد.
2ـ2ـ جلسات هيات نظارت با حضور رياست دانشگاه(رييس هيات) وحداقل يك عضو ديگر رسمي است.
3ـ2ـ حضور مسئول دبير خانه هيات نظارت دانشگاه و معاون دانشجويي وفرهنگي دانشگاه و نماينده تشكل اسلامي (حسب مورد) در جلسات بدون حق راي و با موافقت رييس دانشگاه بلامانع است.
 ماده 3ـ نحوه صدور مجوز فعاليتها:
1ـ3ـ كليه تشكلهاي اسلامي دانشگاهيان در دانشگاه لازم است در صورت تمايل به انجام هر يك از فعاليتهاي مندرج در بند(1ـ2) آيين نامه تشكلهاي اسلامي دانشگاهيان نسبت به اخذ مجوز از هيات نظارت دانشگاه طبق مفاد اين دستورالعمل اقدام نمايند.
2ـ3ـ تشكلهاي اسلامي متقاضي صدور مجوز فعاليت(پيوست دستورالعمل اجرايي را تكميل و براي ثبت و تشكيل پرونده دبير خانه هيات نظارت تحويل نمايند.)
3ـ3ـ حداكثر مهلت پاسخگويي وارائه مجوز توسط هيات نظارت دانشگاه در مورد فعاليتهايي نظير:سخنراني،تشكيل ميز گرد، تريبون آزاد و نصب تابلو از تاريخ ثبت درخواست كتبي در دبيرخانه هيات، هفت روز كاري و در مورد تجمع و راهپيمايي جهار روز كاري مي باشد.
تبصره:تشكلهاي اسلامي كه درخواست انجام فعاليتهاي مندرج در بند3ـ3 دستورالعمل را دارند لازم است با توجه به حداكثر مهلت قانوني پاسخگويي از سوي هيات نظارت دانشگاه تارخ برنامه خود راتنظيم و تا زمان اخذ مجوز از انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي اجتناب نمايند.
4ـ3ـ هيات نظارت دانشگاه موظف است در مهلت قانوني تعيين شده در بند3ـ3 دستورالعمل ،نسبت به تشكيل جلسه رسمي، بررسي مدارك، اخذ تصميم و اعلام كتبي آن اقدام نمايد.رييس هيات مسئول اين امر مي باشد و عدم پاسخگويي در مهلت مقرر به منزله تاييد تلقي مي شود.
5ـ3ـ در صورت عدم موافقت هيات نظارت دانشگاه با درخواست كتبي تشكل، ضروريست دلايل عدم توافق به صورت مكتوب و مستدل در مهلت تعيين شده در بند 3ـ3 به تشكل اسلامي ابلاغ شود.
تبصره 1: چنانچه تشكل اسلامي نسبت به راي هيات نظارت دانشگاه اعتراض داشته باشد مي تواند مراتب اعتراض خود راظرف مهلت يك هفته از تاريخ ابلاغ راي هيات نظارت دانشگاه به صورت مكتوب به دبير خانه هيات نظارت دانشگاه نيز لازم است نظر نهايي خود را ظرف مهلت هفت روز كاري از تاريخ در يافت اعتراض كتبا به تشكل اعلام نمايد.
تبصره 2: در صورت اعتراض تشكل اسلامي به نظر نهايي هيات نظارت دانشگاه يا امتناع هيات نظارت از پاسخگويي،موضوع در صورت درخواست تشكل به هيات نظارت مركزي ارجاع و راي هيات نظارت مركزي لازمالاجرا است.
تبصره 3: هيات نظارت مركزي مكلف است ظرف 2 ماه از تاريخ دريافت اعتراض به موضوع رسيدگي وتصميم مقتضي اتخاذ نمايد. اين تصميم مي بايست ظرف يك هفته به صورت مكتوب به هيات نظارت دانشگاه اعلام شود.
6ـ3ـ تشكلهاي اسلامي مي توانند به صورت مشترك ودر قالب برنامه واحد از هيات نظارت دانشگاه تقاضاي مجوز فعاليت كنند. بديهي است در اين گونه موارد برگ درخواست توسط نمايندگان تشكلهاي مزبور تكميل وامضاء ميشود.
7ـ3ـ نصب تابلو نياز به اخذ مجوز مكرر نداشته وتا زمان رعايت مقررات، مجوز اخذ شده به قوت خود باقي است و مطالب مندرج در آن طبق مقررات ناظر بر نشريات دانشجويي قابل رسيدگي است.
8ـ 3ـ مستنداً به تبصره الحاقي به بند 1ـ2 آيين نامه تشكلهاي اسلامي دانشگاهيان (مصوبه جلسه شماره511 مورخ 8/1/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) "راه اندازي هر نوع پايگاه اطلاع رساني با مجوز شوراي فرهنگي  دانشگاه صورت مي گيرد"
بخش دوم، نحوه بررسي و صدور مجوز ايجاد تشكل و نظارت بر اجراي انتخابات
 ماده 4- اعلام موافقت اصولي:
اعلام موافقت اصولي براي تاسيس تشكلهاي اسلامي دانشگاهيان مي بايست بر اساس ضوابط مندرج در آيين نامه تشكلهاي اسلامي دانشگاهيان و رعايت نكات زير انجام مي پذيرد:
1ـ4ـ در بررسي صلاحيت اعضاي هيات موسس، اعلام كتبي به اعتقاد و التزام عملي به اسلام، ولايت فقيه و قانون اساسي براي احراز شرايط مندرج در قسمت الف بند1ـ3 آيين نامه تشكلهاي اسلامي دانشگاهيان مكفي است به جز در مواردي كه هيات نظارت دانشگاه خلاف اين ادعا بر اساس شواهد و قرائن و مستندات قابل قبول احراز نمايد.
2ـ4ـ احراز حسن شهرت و رعايت اخلاق اسلامي بر  عهده اعضاي هيات نظارت مي باشد و هيات مي تواند از طريق مراجع مسئول نيز استعلام نمايد.
3ـ4ـ اعضاي هيات موسس در هنگام ارائه تقاضاي خود نبايد عضو هيچ تشكل اسلامي ديگري در درون دانشگاه باشند.
4ـ4ـ اعضاي هيات موسس نبايد طي دو ترم تحصيلي متوالي قبل از ارائه درخواست تاسيس تشكل مشروط شده باشند.
5ـ4ـ هيات موسس متقاضي ايجاد تشكل بايد تعهد كتبي مبني بر عدم فعاليت تا زمان صدور مجوز (اعم از اعلام موجوديت يا انجام ساير فعاليتها) نمايد.
6ـ4ـ مدت زمان مجاز براي مكاتبات و انجام مراحل بررسي صلاحيت هيات موسس توسط هيات نظارت دانشگاه حداكثر يك ماه از تاريخ درخواست كتبي است و هيات نظارت موظف است طبق بند 3ـ3 آيين نامه ظرف مدت 15 روزكاري پس از اتمام مراحل بررسي در صورت تاييد نسبت به اعلام كتبي دلايل رد صلاحيت، به  صورت طبقهبندي شده با امضاء دبير هيات نظارت دانشگاه مي توانند به راي هيات نظارت دانشگاه در هيات نظارت مركزي اعتراض نمايند.
تبصره: در مواردي كه براي بررسي صلاحيت هيات موسس نياز به مكاتبه با محاكم قضايي باشد،مدت زمان مجاز براي انجام مراحل بررسي تا45 روز قابل افزايش است.
 ماده 5ـ رئوس اصلي وساختار اساسنامه:
رعايت موارد زير در محتوا وساختار اساسنامه تشكلهاي اسلامي لازم است:
1ـ5ـ تصريح نكات مندرج در تبصره بند4ـ3 آيين نامه
2ـ5ـ مبتني بودن تصميمات و فعاليتهاي تشكل بر آراي اعضا كه حد نصاب آراي مزبور حسب مورد مطابق مفاد اساسنامه خواهد بود.
تبصره: تنها اعضاي تشكل مي توانند در انتخابات شوراي مركزي آن تشكل شركت نمايند.
3ـ5ـ معرفي اركان تشكل و تشكيلات زير مجموعه آنان
4ـ 5ـ شرح دقيق وظايف اركان تشكل
5ـ 5ـ چگونگي تشكيل جلسات، حد نصاب رسميت آنها و اخذ تصميم
6ـ 5ـ شرايط عضويت، نحوه عضوگيري وخروج اعضا از تشكل(اخراج يا استعفا)
تبصره: نامزدهاي عضويت در شوراي مركزي تشكلهاي اسلامي نبايد طي دو ترم متوالي ويا سه ترم غير متوالي مشروط شده باشند.
7ـ 5ـ پايبندي به احكام اسلامي و اعلام كتبي اعتقاد به موارد مندرج در قسمت الف بند1ـ3 آيين نامه از سوي نامزدهاي عضويت در هيات مركزي، هسته مركزي و يا شوراي مركزي تشكل اسلامي.
8ـ 5ـ نحوه انحلال تشكل
9ـ 5ـ نحوه رفع اختلاف تشكل در صورت بروز اختلاف بين اعضاي شوراي مركزي آن به صورت صريح وروشن.
10ـ 5ـ چگونگي برگزاري انتخابات در مرتبه اول و ساير دوره ها و همچنين تجديد انتخابات در صورت صدور راي ابطال انتخابات از سوي مراجع صالحه ذيربط
11ـ 5ـ نحوه تداوم فعاليت قانوني تشكل در صورت برگزار نشدن انتخابات شوراي مركزي در موعد مقرر و يا تعويق انتخابات شوراي مركزي
12ـ5ـ نحوه تغيير در اساسنامه تشكل اسلامي
13ـ 5ـ اعلام ترازنامه مالي تشكل ونحوه تصويب آن مجمع عمومي تشكل و مراجع ذيربط
14ـ 5ـ تصريح به انتفاعي نبودن تشكل،عدم سوء استفاده از امكانات مالي دانشگاه و عدم سوء استفاده از نام تشكل
تبصره: تشكلهاي اسلامي رسمي و فعلي دانشگاهها مي بايست ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل نسبت به تطبيق اساسنامه خود با مفاد آيين نامه و اين دستورالعمل اقدام نمايند، در اين صورت عدم تطبيق اساسنامه ويا رعايت نشدن مفاد دستورالعمل فعاليت تشكل مزبور غيرقانوني است.
 ماده 6 ـ بررسي اساسنامه:
1ـ 6ـ هيات نظارت دانشگاه موظف است اساسنامه تشكلهاي اسلامي را به منظور رعايت مفاد آيين نامه و ماده 5 اين دستورالعمل بررسي نموده ودر صورت عدم رعايت نكات فوق مراتب را كتباً و باذكر نكات مورد استثنا ظرف مدت دو ماه(مهلت مقرر در بند5ـ3 آيين نامه)به هيات موسس اعلام نمايد.
2 ـ 6ـ هرگونه تغيير در اساسنامه مصوب لازم است در هيات نظارت دانشگاه به تصويب برسد.
 ماده 7ـ نظارت بر انتخابات:
1ـ7ـ  بر اساس قسمت"د" بند2ـ4 آيين نامه، هيات نظارت هر دانشگاه وظيفه نظارت بر حسن اجراي انتخابات را بر عهده دارد.
2ـ7ـ تشكلهاي اسلامي موظفند دو هفته قبل از برگزاري هر گونه انتخابات، تاريخ پيشنهادي خود را به صورت كتبي در زمينه انتخابات براي هماهنگي با مسئولين ذيربط به هيات نظارت دانشگاه اعلام نمايند.
تبصره: هيات نظارت موظف است حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ اعلام تشكل موافقت خود را با تاريخ تعيين شده كتباً اعلام نمايد و درصورت عدم موافقت، دلايل خود را در همان مهلت كتباً و با امضاي رييس هيات نظارت به تشكل ابلاغ كند، در اين صورت تشكل موظف است زمان ديگري را براي برگزاري انتخابات به هيات نظارت دانشگاه پيشنهاد نمايد.
3ـ7ـ هيات نظارت دانشگاه مي تواند با صلاح ديد، نماينده خود را كه حتي المقدور از اعضاي هيات منصفه است براي نظارت بر انتخابات معرفي نمايد. در اين صورت تشكل نيز با انتخاب و معرفي يك نماينده(به صورت مكتوب) از جانب خود موظف به همكاري با نماينده هيات نظارت دانشگاه است.
4ـ7ـ نماينده هيات نظارت بر روند اجراي انتخابات، بدون دخالت در امور اجرايي،نظارت نموده ونحوه برگزاري و انطباق انتخابات با مفاد اساسنامه مصوب را به صورت كتبي و مستند به هيات نظارت دانشگاه گزارش مي نمايد.
5ـ7ـ چنانچه هر يك از تشكلهاي اسلامي بدون اخذ موافقت هيات نظارت دانشگاه ويا بر خلاف مفاد اساسنامه مصوب، اقدام به برگزاري انتخابات مذكور از سوي هيات نظارت غير قابل قبول و باطل اعلام ميشود.
بخش سوم، نحوه طرح ورسيدگي به شكايات و تخلفات تشكلهاي اسلامي
 ماده 8ـ تعاريف:
1ـ 8ـ محدوده دانشگاه: عبارت است از محوطه دانشگاه، دانشكده ها، خوابگاههاو بيمارستانهاي آموزشي
تبصره: اردوگاهها و ساير اماكن و فضاهاي كه در زمان برگزاري مراسم، همايشها گردشهاي علمي، فرهنگي تفريحي و....براي انجام برنامه هاي هر يك از تشكلها مورد استفاده قرار مي گيرند در حكم محدوده دانشگاهها ميباشند.
2ـ8ـ توقف فعاليت: به وضعيتي مي گويند كه تشكل علي رغم در اختيار داشتن مجوز، حق هيچگونه فعاليتي ندارد.
3ـ8ـ تعليق مجوز: به وضعيتي ميگويند كه مجوز تشكل به علت تخلف بايد در هيات نظارت دانشگاه بررسي شود و تا قبل از اعلام نظر هيات نظارت،تشكل حق هيچگونه فعاليتي نخواهد داشت.
4ـ8 ـ لغو مجوز : به وضعيتي ميگويند كه مجوز تشكل به علت تخلف يا تخلفات با راي هيات نظارت دانشگاه ابطال ميگردد.
ماده 9ـ رسيدگي به تخلفات تشكلهاي اسلامي دانشگاهيان مطابق اين دستوالعمل،در محدوده هر دانشگاه، درصلاحيت هيات نظارت دانشگاه وبا حضور هيات منصفه مي باشد وشكايات به عمل آمده از اعضاي تشكلها، از حيث شخصيت حقيقي، در هيات نظارت قابل رسيدگي نبوده و حسب مورد در صلاحيت كميته انضباطي يا مراجع ذيربط خواهد بود.
تبصره: هيات نظارت دانشگاهها تنها به شكاياتي كه ازطريق دبيرخانه هيات در دستور كار جلسات هيات نظارت دانشگاه و هيات منصفه قرار مي گيرد رسيدگي به عمل مي آورد و دبيرخانه هيات موظف است به ترتيب دريافت شكايات و اولويت (با تشخيص رييس هيات) آنها را در جلسه هيات نظارت دانشگاه مطرح كند.
 ماده 10ـ رسيدگي به تخلفات تشكلهاي اسلامي دانشگاهيان مندرج در مواد 18 به بعد اين دستورالعمل، با ارائه گزارش تخلف توسط هر يك از اعضاي هيات نظارت دانشگاه يا اعضاي شوراي فرهنگي و يا طرح شكايت توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي به دبيرخانه هيات نظارت در دستور كار جلسات هيات نظارت قرار مي گيرد.
 ماده 11ـ هيات منصفه رسيدگي به تخلفات تشكلها داراي 5 عضو اصلي و يك عضو علي البدل است كه به ترتيب زير پيشنهاد و احكام آنان از سوي رييس دانشگاه صادر مي شود:
الف) يك نفر از اعضاي شوراي دانشگاه به انتخاب آن شورا
ب) يك نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه به انتخاب شوراي فرهنگي دانشگاه
ج) دو نفر از اعضاي شوراي فرهنگي دانشگاه (يك نفر اصلي ويك نفر عضو علي البدل) به انتخاب آن شورا
د) دو نفر از دانشجويان آشنا به مسايل فرهنگي ـ سياسي به انتخاب شوراي فرهنگي دانشگاه
 ماده 12ـ جلسات هيات منصفه با دعوت كتبي دبيرخانه هيات نظارت از كليه اعضاي هيات منصفه، تشكيل و با حضور حداقل 4 نفر از اعضا رسميت مي يابد و تصميميات متخذه با راي حداقل 3 نفر از اعضاي حاضر در جلسه معتبر است.
تبصره 1: عضو علي البدل در غياب هر يك از اعضاي اصلي هيات منصفه حق راي خواهد داشت.
تبصره 2: دبير هيات منصفه در اولين جلسه اين هيات از بين اعضا و توسط اعضا انتخاب مي شود.
 ماده 13ـ رييس هيات نظارت موظف است پس از دريافت شكايت، تشكل مورد نظر را با ابلاغ كتبي مطلع نموده و زمان تشكيل جلسه رسيدگي را حداقل يك هفته قبل از رسيدگي شكايت به تشكل، شاكي واعضاي هيات منصفه كتباً اعلام نمايد.
تبصره: چنانچه تشكل به تاريخ تعيين شده براي رسيدگي اعتراض داشته باشد، هيات نظارت دانشگاه ميتواند با صلاح ديد جلسه را به زمان ديگري موكول نمايد، به هرحال تاريخ جلسه رسيدگي نمي تواند بيشتر از 20روز كاري از زمان دريافت شكايت تعيين شود.
 ماده14ـ پس از تشكيل جلسه رسيدگي در حضور هيات منصفه، شكايت و يا گزارش در يافتي قرائت و دفاعيات نماينده تشكل استماع مي شود. سپس اعضاي هيات نظارت مي توانند سوالاتي را به منظور روشن شدن موضوع و امكان تصميم گيري دقيق تر توسط هيات منصفه مطرح نمايند.
تبصره: هيات نظارت موظف است امكان دفاع براغي نماينده تشكل و شاكي را فراهم آورد.
 ماده 15ـ پس از اعلام ختم رسيدگي توسط هيات نظارت دانشگاه، هيات منصفه به منظور پاسخ به دو سوال تشكيل جلسه خواهد داد:
1ـ آيا تخلف واقع شده است يا خير؟
2ـ در صورت وقوع تخلف، متخلف مستحق تخفيف است يا نه؟
 ماده 16ـ هيات منصفه موظف است بلافاصله پس از ختم رسيدگي و در ادامه همان جلسه نظر خود را پس از شورا اعلام نمايد.
 ماده 17ـ هيات نظارت موظف است پس از اعلام نظر هيات منصفه،حداكثر ظرف 3 روز كاري راي خود را مطابق مفاد آيين نامه و دستورالعمل حاضر وبر اساس نظر هيات منصفه صادر نمايد.
تبصره: راي صادره توسط هيات نظارت در صورتي معتبر وقابل اجرا است كه حداقل به امضاي دو عضو هيات نظارت رسيده باشد.
 ماده18ـ هيات نظارت پس از رسيدگي راي خود را به شرح زير صادر مي نمايد:
1ـ18ـ در صورتي كه هيات موسس بر خلاف تعهد مذكور در بند5ـ4 دستورالعمل اقدام نمايد اعضاي هيات موسس به مدت 3تا6 ماه از حق تاسيس تشكل محروم خواهند شد
2ـ18ـ در صورتي كه تشكل بر خلاف اساسنامه مصوب خود اقدام نمايد با تشخيص هيات نظارت مجوز آن لغو خواهد شد.
3ـ 18ـ در صورتي كه تشكل بدون دريافت مجوز فعاليت از هيات نظارت مطابق بند1ـ2 آيين نامه، اقدام به برگزاري سخنراني،تجمع،راهپيمايي، تريبون آزاد و يا نصب تابلوي آزاد نمايد براي بار اول تشكل به مدت يك تا دو ماه از حق انجام آن فعاليتهاي مندرج در بند 1ـ2 آيين نامه محروم وبار سوم به تعليق مجوز محكوم مي شود.
4ـ18ـ در صورتي كه تشكل از طريق فعاليت خود در امور جاري دانشگاه ايجاد اخلال نمايد به گونه اي كه موجب توقف امور آموزشي دانشگاه شود به تعليق مجوز از 3 تا6 ماه محكوم مي شود.
5ـ18ـ در صورتي كه تشكل آزادي هاي مشرع ومصرح اشخاص در قانون اساسي را نقض نمايد يا به ايراد تهمت، افترا، اهانت، نشر اكاذيب، ترويج وتبليغ احزاب و گروههاي غير قانوني و معاندت با اصول قانون اساسي اقدام نمايد مجازات وي بار اول توقف فعاليت از 3 تا6 ماه در صورت تكرار تعليق مجوز خواهد بود.
6ـ 18ـ در صورتي كه تشكلي پس از اخذ مجوز، در هنگام انجام فعاليت از ضوابط تعيين شدن و يا شروط هيات نظارت عدول نمايد،براي بار اول به شوراي مركزي تشكل تذكر كتبي داده مي شودو در صورت تكرار تخلف، به مدت 3 تا6 ماه از انجام همان فعاليت محروم ودر مرتبه سوم به تعليق مجوز محكوم مي شود.
7ـ18ـ تعليق مجوز تنها در صورت تكرار تخلف در طول يك دوره انتخاباتي اعمال شده و پس از طي مدتي مزبور وبا برگزاري انتخابات جديد تشكل، هيات نظارت بر حسب روند معمول مطابق آيين نامه و اين دستورالعمل عمل مي نمايد.
8ـ 18ـ چنانچه تشكل در طول مدت تعليق، به هرگونه فعاليت مندرج در بند 1ـ2 آيين نامه نمايد، هيات نظارت نسبت به لغو مجوز تشكل اقدام مي نمايد.
9ـ18ـ در موارد محكوميت به تعليق مجوز، هيات نظارت موظف است حداكثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به صدور يا عدم صدور مجوز ومدت محكوميت اعلام نظر نمايد
 ماده 19ـ رييس هيات نظارت ظرف يك هفته راي صادره در موارد فوق را ابلاغ كتبي مي نمايد و ظرف مدت روز از تاريخ ابلاغ،طرفين مي توانند به راي صادره اعتراض نمايند.در اين صورت هيات نظارت پرونده را ظرف مدت پانزده روز براي رسيدگي به هيات نظارت مركزي ارسال مي نمايد. در اين صورت اجراي حكم منوط به راي هيات نظارت مركزي خواهد بود.
 ماده 20ـ مرجع تجديد نظر در آراي هيات نظارت دانشگاه، هيات نظارت مركزي است و اين هيات موظف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت پرونده در خصوص راي صادره ازسوي هيات نظارت دانشگاه اعلام نظر نمايد.راي هيات نظارت مركزي قطعي است.
 ماده 21ـ رسيدگي به تخلفات انتخاباتي:
1ـ21ـ مرجع رسيدگي به تخلفات انتخاباتي تشكلها، هيات نظارت دانشگاه است.
2ـ21ـ هيات نظارت دانشگاه در صورت گزارش نماينده هيات نظارت مبني بر وقوع تخلف انتخاباتي و يا ارائه شكايت مكتوب و مستند از سوي يك سوم اعضاي تشكل اسلامي،اقدام به بررسي نحوه برگزاري انتخابات و مطابقت آن با اين دستورالعمل و اساسنامه تشكل و اعلام راي در مورد شكايت ويا اعتراضات مذكور مي نمايد.
3ـ21ـ شكايت درباره نحوه برگزاري انتخابات حداكثر تا پانزده روز پس از اعلام نتايج انتخابات مزبور توسط تشكل قابل طرح و رسيدگي مي باشد.
4ـ21ـ رسيدگي به تخلفات انتخاباتي همانند ديگر تخلفات با حضور هيات منصفه صورت مي پذيرد و هيات نظارت دانشگاه پس از رسيدگي راي خود را به شرح زير اعلام مي نمايد:
الف) در صورت جزيي بودن و بي تاثيربودن تخلف در نتايج انتخابات، به شكل اسلامي تذكر كتبي داده ميشود.
ب ) در صورتي كه انتخابات به طور كلي مخدوش تشخيص داده شود، راي به ابطال انتخابات داده ميشود.
5 – 21 – شاكي يا شاكيان ميتوانند ظرف مدت ده روز از تاريخ اعلام كتبي راي هيات نظارت دانشگاه، نسبت به راي صادره از سوي اين هيات، به هيات نظارت مركزي اعتراض نمايند و هيات نظارت مركزي مكلف است ظرف مدت 45 روز از تاريخ دريافت اعتراض به موضوع رسيدگي و راي مقتضي صادر نمايد. اين راي قطعي و لازمالاجراست.
تبصره : در صورت ابطال انتخابات و اعتراض تشكل اسلامي به هيات نظارت مركزي، در طول مدت رسيدگي مجدد فعاليتهاي تشكل به حالت تعليق درميآيد.
6 – 21 – در صورت قطعيت ابطال انتخابات، تشكل اسلامي موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ اعلام راي كتبي هيات نظارت نسبت به برگزاري مجدد انتخابات با نظارت نماينده هيات نظارت دانشگاه اقدام نمايد.
7-21- در صورتي كه تشكل اسلامي براساس راي صادره نسبت به تجديد انتخابات در مهلت مقرر اقدام نكند كليه فعاليتهاي تشكل تا زمان برگزاري انتخابات مجدد با حكم هيات نظارت دانشگاه به حالت تعليق در ميآيد.
 ماده 22 ـ مقررات نهايي :
1-22- اين دستورالعمل در 22 ماده و 63 بند و 18 تبصره و يك پيوست در تاريخ 23/2/1382 در محل دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب هياتهاي نظارت مركزي وزارتخانههاي : علوم، تحقيقات و فنآوري ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي رسيد.
2-22- اين دستورالعمل از تاريخ تصويب آن، جايگزين دستورالعمل اجرايي مصوب مورخ 30/7/1380 وزارتخانههاي : علوم، تحقيقات و فنآوري ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مقررات مشابه ميگردد.
3-22- اين دستورالعمل پانزده روز  پس از ابلاغ در كليه دانشگاههاي كشور لازمالاجراست.


                                                                                بازگشت به صفحه اصلی