کلینیک دیابت

کلینیک تخصصی دیابت

هر هفته روزهای دوشنبه

 آماده ارائه خدمت به بیماران دیابتی ارجاع شده از سطح مراکز و خانه های بهداشت می باشد. لازم است بیماران قبل از مراجعه بصورت تلفنی نوبت گرفته و با 8 ساعت ناشتا بودن ساعت 7:30 صبح در کلینیک حضور داشته باشند، تا ضمن انجام آزمایشات لازم پرونده بیماران تشکیل و یا تکمیل گردد.