تاریخچه بیمارستان 22 بهمن گناباد

Untitled-1
22bahmann
بیمارستان آموزشی درمانی 22 بهمن گناباد در سال 1348 باعنوان درمانگاه و زایشگاه تحت عنوان درمانگاه حاجی کریمی زیر نظر وزارت بهداری وقت افتتاح و در حال حاضر با306نفر شامل 20 پزشک متخصص و فوق تخصص ، 5 پزشک عمومی ، 125 نفر نیروی پرستار و بهیار ، 14 نفر ماما ، 14 نفر کاردان و کارشناس اتاق عمل و 7 نفر کاردان و کارشناس هوشبری ، 9 نفر کاردان و کارشناس علوم آزمایشگاهی ، 10 نفر کاردان و کارشناس رادیولوژی و 132 نفر نیروی اداری ، خدماتی و پشتیبانی و ... در مساحتی حدود 19074متر مربع و زیر بنای 6026 متر مربع تحت عنوان بیمارستان آموزشی و درمانی 22 بهمن گناباد وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گناباد با 14 بخش درمانی و پاراکلنیک و همچنینین واحدهای اداری و پشتیبانی به شرح ذیل ارائه خدمت می نماید . این بیمارستان بر اساس ارزشیابی انجام شده دارای درجه یک می باشد .