گروه بهداشت محیط-اساتید هیأت علمی

دکتر مجتبی افشارنیا

دکتری مهندسی بهداشت محیط
مدیر گروه - استادیار و عضو هیأت علمی
تلفن تماس :57225027(051) داخلی 217
مشاهده رزومه


 
دکترسیدعلی سجادی

دکتری تخصصی بهداشت محیط
دانشیارو عضو هیأت علمی
تلفن تماس : 57225027(051) داخلی 222
مشاهده رزومه
 

 سجادی copy

مهندس حامد بیگلری
کارشناس ارشد بهداشت محیط
مربی و عضو هیأت علمی
تلفن تماس : 57225027(051) داخلی 220
مشاهده رزومه
 حامد بیگلری
مهندس مهدی قاسمی
کارشناس ارشد بهداشت محیط
مربی و عضو هیأت علمی
تلفن تماس : 57225027(051) داخلی 221
مشاهده رزومه
 قاسمی  
 
 مهندس رویا پیروی مینائی
کارشناس ارشد بهداشت محیط
مربی و عضو هیأت علمی
تلفن تماس : 57225027(051) داخلی 203
مشاهده رزومه