گروه بهداشت حرفه ای-اساتید هیأت علمی

 
 

گروه بهداشت حرفه ای-اعضای گروه

 
 
    مهندس محمد جواد فانی  

  کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای
مدیر گروه - مربی و عضو هیأت علمی
 
تلفن تماس : 57223028(051) داخلی 207


  
مشاهده رزومه
فانی

مهندس علی فیروزی

کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای
مربی و عضو هیأت علمی
تلفن تماس : 57225027 (051) داخلی 213

مشاهده رزومه
دانشگاه علوم پزشكي گناباد

 مهندس محمد حسین بهشتی

کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای
مربی و عضو هیأت علمی
تلفن تماس : 57
223028(051) داخلی
206

مشاهده رزومه
بهشتی


مهندس مجتبی امکانی

کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای
مربی و عضو هیئت علمی
تلفن تماس : 57223028(051) داخلی213

مشاهده رزومه


123456 copy