آدرس وشماره تلفن بیمارستان

                                        

                                                                                                                      index                                                                                                                   براي ارتباط با بيمارستان از طريق آدرس و تلفن زير مكاتبه نمائيد:

                                                                                                                  خراسان رضوي، گناباد، خيابان ناصر خسرو ،بيمارستان 22بهمن

                                                                                                                                  شماره تلفن: 18-05157229012