آرایش واحدی دانشکده پرستاری و مامایی

آرایش واحدی دانشکده پرستاری و مامایی
کد رشته نام نام رشته(از ورودی)   مقطع
101 پرستاری پرستاری(از ورودی 93 به بعد) پرستاری (ورودی 95) کارشناسی پیوسته
104 آموزش پرستاری     کارشناسی ارشد ناپیوسته
114 پرستاري مراقبتهاي ويژه     كارشناسي ارشد ناپيوسته
144 پرستاري داخلي-جراحي پرستاري داخلي-جراحي(از ورودی 93 به بعد) كارشناسي ارشد ناپيوسته
154 پرستاري سلامت جامعه     كارشناسي ارشد ناپيوسته
164 پرستاری سالمندی     كارشناسي ارشد ناپيوسته
501 مامايي روزانه مامایی(از ورودی 92 به بعد) کارشناسی پیوسته
174 آموزش مامایی كارشناسي ارشد ناپيوسته
702 کاردانی فوریت های پزشکی (از ورودی 93 به بعد) کاردانی فوریت های پزشکی (ورودی 95به بعد) کاردانی فوریتهای پزشکی بهمن 96 به بعد كارداني
703 فوريت هاي پزشكي(921) کارشناسی فوریتهای پزشکی 95به بعد کارشناسی فوریتهای پزشکی بهمن96 به بعد كارشناسي ناپيوسته